Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Sociālā iekļaušanās. Riska grupas

ANO Ilgtspējīgas attīstības desmitais mērķis ir “samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē”, tai skaitā veicināt visu iedzīvotāju sociālo, ekonomisko un politisko iekļaušanu neatkarīgi no vecuma, dzimuma, invaliditātes, rases, etniskās piederības, izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ekonomiskā vai cita statusa.

Labklājības Ministrija definē dažādas iedzīvotāju grupas, kas Latvijā ir pakļautas nabadzības un sociālās atstumtības riskam. Persona var piederēt vairāk nekā vienai riska grupai. 

Uzzināt vairāk par riska grupām:

 1. Pensijas vecuma personas
 2. Pirmspensijas vecuma personas
 3. Daudzbērnu un viena vecāka ģimenes
 4. Bērni
 5. Personas ar invaliditāti un personas ar funkcionēšanas ierobežojumiem
 6. Bezdarbnieki
 7. Bezpajumtnieki
 8. Romi
 9. Ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas
 10. Cilvēku tirdzniecības upuri
 11. Personas ar atkarības problēmām
 12. Personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm
 13. Trūcīgās personas