Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Pētniecības un mācību dati

  • Pētniecības dati jeb individuālie dati jeb mikrodati ir aptauju, tautas skaitīšanas vai reģistru anonimizēti ieraksti par atsevišķām personām, mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. 
  • Mācību dati ir stingri anonimizētu indivudālo datu kopas, kuras ir līdzvērtīgas statistiķu izmantotajām, taču, lai nodrošinātu respondentu informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji.

Pētniecības dati

Anonimizētus individuālos datus drīkst izmantot tikai zinātniskiem vai pētnieciskiem nolūkiem, turklāt pētījuma rezultātam ir jānodrošina ieguvums visai sabiedrībai. > Noslēgtie līgumi

Lai iegūtu piekļuvi datiem, jānosūta pētījuma pieteikums uz e-pastu research@csp.gov.lv. Pētījuma pieteikumam jāpievieno aizpildīta veidlapa, kurā jānorāda veicamā pētnieciskā projekta apraksts, pamatojums, kāpēc pētnieciskajam darbam ir nepieciešami netieši identificējami dati, kā tiks nodrošināta konfidenciālu datu aizsardzība. Lejupielādēt veidlapu.

 

Pētniecības datu katalogs

    Mācību dati

    Anonimizēti individuālie dati mācībām ir publicēti Atvērto datu portālā: