Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Pētniecības un mācību dati

  • Pētniecības dati jeb individuālie dati jeb mikrodati ir aptauju, tautas skaitīšanas vai reģistru anonimizēti ieraksti par atsevišķām personām, mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. 
  • Mācību dati ir stingri anonimizētu indivudālo datu kopas, kuras ir līdzvērtīgas statistiķu izmantotajām, taču, lai nodrošinātu respondentu informācijas konfidencialitāti, ir dzēsti vai mainīti identificējoši rādītāji.

Pētniecības dati

Anonimizētus individuālos datus drīkst izmantot tikai zinātniskiem vai pētnieciskiem nolūkiem, turklāt pētījuma rezultātam ir jānodrošina ieguvums visai sabiedrībai. > Noslēgtie līgumi

Kā garantē respondentu informācijas konfidencialitāti?

  • Individuālos datus pirms nodošanas pētniecībai anonimizē. Ieraksti nesatur tiešos identifikatorus (vārds, uzvārds, personas kods). Ja nepieciešams tiek veikta arī netiešo identifikatoru dzēšana vai pārkodēšana (izmantojot plašākas klases, piemēram, vecuma grupa nevis vecums gados, ģeogrāfiskie rādītāji norādīti tikai reģionu vai novadu līmenī).
  • Piekļuve ir ierobežota - tikai zinātniskiem un pētnieciskiem mērķiem un uz līguma pamata.
  • Dati netiek izsniegti uz datu nesējiem. Datu kopa paliek statistikas iestādē un pētnieki ar individuālajiem datiem strādā attālinātas piekļuves režīmā. Gala rezultātus pārbauda eksperti un pētnieki saņem tikai tos gala rezultātus, kuri neizpauž konfidenciālu informāciju. 

Pētniecības datu katalogs

    Mācību dati

    Anonimizēti individuālie dati mācībām ir publicēti Atvērto datu portālā: