Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Par portālu

Oficiālās statistikas portāls

Ministru kabineta noteikumi Nr.691 "Oficiālās statistikas programma 2021.–2023. gadam". Oficiālās statistikas programmā ir ietverti dati, ko sagatavo statistikas iestādes

Šobrīd portālā ir pieejami Centrālās statistikas pārvaldes (CSP), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) un Latvijas nacionālās bibliotēkas (LNB) dati. Portāla saturs tiks papildināts ar pārējo iestāžu datiem. 

Oficiālās statistikas portāls ir izveidots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Par projekta realizāciju Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā ir noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Nr. 2.2.1.1/17/I/002. Projektā paredzētās darbības tika īstenotas no 2017. gada augusta līdz 2020. gada augustam. Uzzināt vairāk par Portāla izstrādi.

 

ES logo ansamblis