Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Par oficiālās statistikas portālu

Ministru kabineta noteikumi Nr. 782 "Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2022.–2024. gadam". Oficiālās statistikas programmā ir ietverti dati, ko sagatavo statistikas iestādes.

Atbilstoši Statistikas likumā noteiktajam visu statistikas iestāžu oficiālo statistiku, metadatus un oficiālās statistikas publicēšanas kalendāru publicē oficiālās statistikas portālā. Pārejas periods, kurā laikā Centrālā statistikas pārvalde plāno visu statistikas iestāžu oficiālās statistikas tabulas un metadatus integrēt portāla saturā, ir divi gadi kopš portāla darbības sākuma.

Portālā publicētais atbilst atvērto datu pamatprincipiem:

  1. dati ir lejupielādējami atvērtā mašīnlasāmā formātā (CSV, JSON, u.c.)
  2. tos var izmantot ar (API) palīdzību;
  3. datu publicēšanā, izmanto vienotus identifikatorus (URI)
  4. dati ir pieejami lietotājiem bez maksas, bez ielogošanās

 

Statistikas publicēšanas kalendāru skatīt oficiālās statistikas portāla sadaļā "Datu publicēšanas kalendārs".

Publicēto statistiku oficiālās statistikas portālā var pārlūkot pēc tēmas vai meklētājā.

Oficiālās statistikas portāls ir izveidots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros.

Par projekta realizāciju Centrālā statistikas pārvalde 2017. gada 3. augustā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru Nr. 2.2.1.1/17/I/002. Projektā paredzētās darbības tika īstenotas no 2017. gada augusta līdz 2020. gada augustam. Uzzināt vairāk par Portāla izstrādi.

 

ES logo ansamblis