Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Sociālā iekļaušanās. Materiālā un sociālā nenodrošinātība

Sadaļas tvērums

No sociālās iekļaušanās riska grupām kā pakļautas materiālās un sociālās nenodrošinātības riskiem īpaši izceltas: pensijas un pirmspensijas vecuma personas, daudzbērnu un viena vecāka ģimenesbērni, bezdarbnieki, kā arī personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm, trūcīgās personas

ANO Ilgtspējīgas attīstības desmitais mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē.

EU-SILC aptaujas dati liecina, ka pēdējo gadu laikā materiālā un sociālā nenodrošinātība samazinās. Kopš 2015. gada materiālai un sociālai nenodrošinātībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ir samazinājies par 14,6 procentpunktiem, sasniedzot 14,1 % 2022. gadā, un dziļai materiālai un sociālai nenodrošinātībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars samazinājies par 7,6 procentpunktiem, sasniedzot 7,8 % 2022. gadā.

Riska grupa: pensijas vecuma iedzīvotāji

2022. gadā starp 65 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai bija pakļauti 19,1 % un dziļai materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai – 10,5 %. Starp pensijas vecuma iedzīvotājiem sievietes ir vairāk pakļautas gan materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai (21,3 %), gan dziļai materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai (12,2 %).

Riska grupa: pirmspensijas vecuma iedzīvotāji

Pirmspensijas vecums īpaši izceļas kā riska grupa materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai. 2022. gadā starp 50 līdz 64 gadus veciem iedzīvotājiem materiālai un sociālai nenodrošinātībai bija pakļauti 18,1 % un dziļai materiālai un sociālai nenodrošinātībai – 9,9 %. Šajā vecuma grupā materiālās un sociālās nenodrošinātības riski nav izteikti atšķirīgi starp dzimumiem.

Riska grupa: daudzbērnu un viena vecāka ģimenes

Mājsaimniecības ar vienu pieaugušo ar bērniem ir vairāk pakļautas materiālai un sociālai nenodrošinātībai (21,5 %) nekā vidēji visas Latvijas mājsaimniecības kopumā (14,1 %). Daudzbērnu ģimeņu mājsaimniecību īpatsvars, kuras pakļautas materiālai un sociālai nenodrošinātībai, samazinājies no 14,1 % 2021.gadā līdz 10,6 % 2022.gadā.

Riska grupa: bērni

Visvairāk materiālai un sociālai nenodrošinātībai bija pakļauti bērni, kuru vecākiem izglītības līmenis nav augstāks pamatskolas izglītību (ISCED 0.-2. līmenis). 2022. gadā starp šādu vecāku bērniem materiālai un sociālai nenodrošinātībai bija pakļauti 48,8 % un dziļai materiālai un sociālai nenodrošinātībai – 49,4 %.

Riska grupa: bezdarbnieki

Viena no materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai visvairāk pakļautajām grupām ir bezdarbnieki. 2022.gadā materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai  bija pakļauti 40,6 % bezdarbnieku (2021. gadā – 33,3 %).

Riska grupa: personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm

Latvijā iedzīvotāji ar augstāko izglītību ir mazāk pakļauti materiālajai un sociālajai nenodrošinātībai, savukārt starp iedzīvotājiem ar zemu izglītības līmeni materiālās un sociālās nenodrošinātības rādītāji ir izteikti augstāki.

Riska grupa: trūcīgās personas

Visvairāk materiālai un sociālai nenodrošinātībai bija pakļauti iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem. 2022. gadā starp iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem (1. kvintiļu grupā) materiālai un sociālai nenodrošinātībai bija pakļauti 34,3 % un dziļai materiālai un sociālai nenodrošinātībai – 22,3 %.

Datu avoti

Oficiālās statistikas portāla datubāze:

NNN180 Iedzīvotāju īpatsvars, kui ir pakļauti materiālai un sociālai nenodrošinātībai (procentos) 
NNN181  Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir pakļauti materiālai un sociālai nenodrošinātībai pēc dzimuma un vecuma grupām (procentos) 

Uzzini vairāk par riska grupām (skaits, raksturojums)

Pensijas vecuma personas 

Pirmspensijas vecuma personas ⇒

Daudzbērnu un viena vecāka ģimenes ⇒

Bērni 

Bezdarbnieki 

Trūcīgās personas