Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Sociālā iekļaušanās. Nabadzība

Sadaļas tvērums

No sociālās iekļaušanās riska grupām kā pakļautas nabadzības riskam īpaši izceltas: pensijas un pirmspensijas vecuma personas,daudzbērnu un viena vecāka ģimenesbērni, bezdarbnieki, kā arī personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm.    

ANO Ilgtspējīgas attīstības pirmais mērķis ir līdz 2030. gadam “visur izskaust nabadzību visās tās izpausmēs”.

Nabadzības risks

Kopumā desmit gadu laikā nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits ir pieaudzis (no 388 tūkstošiem jeb 19 % 2010. gadā līdz 418 tūkstošiem jeb 22,5 % 2021. gadā). Vidēji nedaudz vairāk kā piektā daļa Latvijas iedzīvotāju bija zem nabadzības sliekšņa.

Latvija 2030 attīstības virziena “Iespēju vienlīdzība un vidusslāņa veidošanās” mērķis ir samazināt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvaru, lai 2030. gadā tas nepārsniedz 16 %. Tomēr, kā jau minēts iepriekš, 2021. gadā tas bija ievērojami augstāks (22,5 %) un pēdējos gados tikai pieaug.

NAP 2027 rīcības virziena “Sociālā iekļaušana” mērķa indikators Nr. 110 tiek noteikts nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvara samazināšana līdz 22,5 % 2024. gadā un līdz 21,5 % 2027. gadā.

Minimālais ienākumu līmenis

Pēdējos gados personu īpatsvars zem minimālā ienākumu līmeņa samazinās. 2021. gadā zem minimālā ienākumu līmeņa bija 7,9 % Latvijas iedzīvotāju, 2020. gadā 7,7 %, bet 2011. gadā 8,9 %. Visaugstākais šādu personu īpatsvars bija 2009. krīzes gadā – 10,2 %.

NAP 2027 rīcības virziena “Sociālā iekļaušana” mērķa indikators Nr. 113 ir personu īpatsvara zem minimālā ienākuma līmeņa samazināšana līdz 8,7 % 2024. gadā un līdz 8,5 % 2027. gadā. Mērķis tika sasniegts jau 2018. gadā (7,9 %) un šo personu īpatsvars turpina samazināties - 2020. gadā tas bija 7,7%.

Riska grupa: pensijas vecuma iedzīvotāji

Starp iedzīvotājiem vecumā 65 gadi un vairāk nabadzības risks pēdējo 10 gadu laikā pieauga par 22,9 procentpunktiem, un 2021. gadā nabadzības riskam pakļauto īpatsvars šajā vecuma grupā sasniedza 40,5 %.

NAP 2027 rīcības virziena “Sociālā iekļaušana” mērķa indikators Nr. 111 ietver nabadzības riska samazināšanu vismaz 65 gadu vecumu sasniegušajiem pensionāriem. To ir plānots samazināt līdz 52,0 % 2027. gadā. Šis mērķis tika sasniegts 2019.gadā, kad nabadzības riskam pakļauto vismaz 65 gadu vecumu sasniegušo pensionāru īpatsvars nokritās zem plānotajā mērķī nospraustā rādītāja un 2020. gadā tas sasniedza 51,2 % un 2021. gadā – 47,8 %.

Riska grupa: pirmspensijas vecuma iedzīvotāji

Pirmspensijas iedzīvotāji ir vieni no visvairāk nabadzībai pakļautajām riska grupām. Pēdējo desmit gadu laikā starp 50 līdz 64 gadus veciem iedzīvotājiem nabadzības risks pieauga par 2,7 procentpunktiem, to īpatsvaram sasniedzot 23,5 % 2021. gadā.

Riska grupa: daudzbērnu un viena vecāka ģimenes

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, nabadzības risks ir audzis ģimenēm ar bērniem. Starp ģimenēm, kurās ir divi pieaugušie ar vienu bērnu, nabadzības risks palielinājās par 2,5 procentpunktiem (no 12,6 % 2020. gadā līdz 15,1 % 2021. gadā). Tāpat nabadzības risks ir nedaudz kāpis starp mājsaimniecībām ar diviem pieaugušajiem ar trim vai vairāk apgādībā esošiem bērniem (no 16,5 % 2020. gadā līdz 17,1 % 2021. gadā) un diviem pieaugušajiem ar diviem bērniem (no 11,7 % 2020. gadā līdz 12,1 % 2021. gadā). Savukārt starp mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo ar bērniem nabadzības risks samazinājās par 8 procentpunktiem, sasniedzot 29,4 % 2021. gadā.

 NAP 2027 rīcības virziena “Sociālā iekļaušana” mērķa indikatori Nr. 97 un Nr. 98 paredz samazināt nabadzības risku mājsaimniecībām, kur viens pieaugušais audzina apgādībā esošus bērnus, līdz 24,5 % 2027. gadā un mājsaimniecībām ar diviem pieaugušajiem ar trīs vai vairāk apgādībā esošiem bērniem līdz 12,0 % 2027. gadā.

Riska grupa: bērni

2021. gadā 16,2 % bērnu (0-17 gadu vecumā) bija pakļauti nabadzības riskam.

NAP 2027 rīcības virziena “Sociālā iekļaušana” mērķa indikators Nr. 46 ietver nabadzības riskam pakļauto bērnu īpatsvara samazināšanu līdz 11,5 % 2027. gadā.

Riska grupa: bezdarbnieki

Viena no nabadzības riskam visvairāk pakļautajām grupām ir bezdarbnieki. 2021. gadā nabadzības riskam bija pakļauti 56,6 % bezdarbnieku (2020. gadā – 46,8 %).

Riska grupa: personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm

Latvijā personām ar augstāko izglītību ir zemāks nabadzības risks, savukārt personām ar zemu izglītības līmeni risks ir izteikti augstāks.

Datu avoti

Oficiālās statistikas portāla datubāze:

NNM020 Iedzīvotāju īpatsvars zem minimālo ienākumu līmeņa reģionos (procentos)
NNR020 Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma (procentos)
NNR030 Nabadzības riska indekss pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, dzimuma un vecuma (procentos) 
NNR040 Nabadzības riska indekss pēc mājsaimniecības tipa (procentos) 
NNR140 Nabadzības riska indekss 18 gadus veciem un vecākiem iedzīvotājiem pēc izglītības līmeņa (procentos)

Uzzini vairāk par riska grupām (skaits, raksturojums)

Pensijas vecuma personas 

Pirmspensijas vecuma personas ⇒

Daudzbērnu un viena vecāka ģimenes ⇒

Bērni