Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Sociālā iekļaušanās. Mājokļa apstākļi

Sadaļas tvērums

Mājokļu apstākļi sociālās iekļaušanās aspektā analizēti, vērtējot mājsaimniecību apmierinātību ar mājokļa apstākļiem, iedzīvotāju viedokli par problēmām, kas padara mājokļus neapmierinošus, kā arī mājokļa izdevumu slogu uz dažāda tipa mājsaimniecībām. No sociālās iekļaušanās riska grupām īpaši izceltas: pensijas vecuma personasdaudzbērnu un viena vecāka ģimenes, romi un trūcīgās personas

ANO Ilgtspējīgas attīstības vienpadsmitais mērķis ir līdz 2023. gadam padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.

Neapmierinoši mājokļa apstākļi

NAP 2027 rīcības virzienā “Mājoklis” ir izvirzīts mērķis Nr. 346 samazināt mājsaimniecību īpatsvaru, kuras norāda uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem no 31 % 2018. gadā līdz 25 % 2024. gadā un 22 % 2027. gadā. Jaunākais pieejamais rādītājs (2020. gadā 24,6 %) liecina, ka mērķis vēl nav sasniegts.

Aprēķinot datus par iedzīvotāju apmierinātību ar mājokļa apstākļiem, var secināt, ka 2020. gadā ar neapmierinošiem mājokļa apstākļiem saskārās 24,3 % iedzīvotāju. 17,5 % aptaujāto iedzīvotāju norādīja, ka viņu mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas, mājas pamati vai trupe logu rāmjos, durvīs vai grīdās, 7,9 % norādīja, ka viņu mājoklī nav ierīkota tualete ar ūdens novadu, un 8,9 % atzina, ka nav vannas istabas vai dušas.

Riska grupa: trūcīgās personas

Iedzīvotāji ar ienākumiem zem nabadzības riska sliekšņa, ievērojami biežāk norādīja uz mājokļa problēmām. 2020. gadā gandrīz piektā daļa (18,9 %) iedzīvotāju ar ienākumiem zem nabadzības riska sliekšņa norādīja, ka viņu mājoklī nav tualetes ar ūdens novadu, 21,7 % šīs grupas iedzīvotāju nav vannas istabas vai dušas, un 27,3 % atzina, ka viņu mājoklī ir tekošs jumts, mitras sienas, griesti, grīdas, mājas pamati vai trupe logu rāmjos, durvīs vai grīdās.

Arī mājsaimniecību sadalījums kvintilēs apliecina, ka iedzīvotāju ienākumu līmenim ir arī saistība ar mājokļa apstākļiem. 2020. gadā uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem norādīja 40,5 % trūcīgāko iedzīvotāju (1. kvintiļu grupā), savukārt starp iedzīvotājiem ar augstākiem ienākumiem neapmierinoši mājokļa apstākļi bija izplatīti ievērojami mazāk (11 %).

Riska grupa: romi

2023. gadā kopumā 96,0 % Latvijas iedzīvotāju dzīvoja privātajās mājsaimniecībās, 1,2 % dzīvoja institucionālos mājokļos un 1,3 % dzīvoja citās dzīvojamās vienības un bija bezpajumtnieki, 1,5% nav zināms. Savukārt, romu vidū bija par 6,3 procentpunktiem mazāk tradicionālo privāto mājsaimniecību iedzīvotāju (89,7 %), par 5,0 procentpunktiem vairāk institucionālo mājokļu iedzīvotāju (6,2 %) un par 0,3 procentpunktiem vairāk citās dzīvojamās vienībās dzīvojošo un bezpajumtnieku (1,6 %). "Citas dzīvojamās vienības" ir būdas, kajītes, barakas, šķūņi, autotreileri, klētis, dzirnavas, un citi mājokļu veidi, ko cilvēki izmanto dzīvošanai, neatkarīgi no tā, vai tie bija paredzēti dzīvošanai.

Analizējot datus par privātajās mājsaimniecībās un tradicionālajos mājokļos dzīvojošiem iedzīvotājiem 2021. gadā, Latvijā kopumā 40,1 % iedzīvotāju mitinājās mājokļos, kur platība uz vienu iemītnieku ir mazāka par 20 m2. Savukārt, romu vidū pusotru reizi vairāk (64,4 %). Romu tautības iedzīvotāji biežāk dzīvo senāk uzceltos mājokļos. 2021. gadā 43,6 % romu dzīvoja mājokļos, kas uzcelti līdz 1946. gadam (Latvijā vidēji 20,2 % iedzīvotāju). Izteiktas atšķirības ir arī mājokļu labiekārtojumā. Trīs no pieciem romu iedzīvotājiem dzīvoja mājoklī bez centrālapkures, bet Latvijā vidēji tikai viens no pieciem iedzīvotājiem dzīvo mājoklī bez centrālapkures. 45,3 % romu nebija pieejama vannas istaba vai duša mājoklī (Latvijā vidēji 13,8 %).

Mājokļa izdevumu slogs

NAP 2027 rīcības virzienā “Mājoklis” kā mērķa indikators Nr. 344 ir noteikts samazināt mājsaimniecību īpatsvaru, kurām kopējie ar mājokli saistītie izdevumi sagādā finansiālas grūtības (ļoti apgrūtinoši un nedaudz apgrūtinoši) – no 75,6 % 2018. gadā līdz 73,2 % 2024. gadā un 69,2 % 2027. gadā. Pēdējie pieejamie dati parāda, ka izvirzītais mērķis ir sasniegts (2020. gadā – 67,6 % mājsaimniecību). Bet straujais komunālo maksājumu pieaugums 2022. gadā šo situāciju varētu ievērojami pasliktināt.

Riska grupa: pensijas vecuma personas

2020. gadā piektajai daļai (20,7 %) Latvijas mājsaimniecību mājokļa izdevuma segšana bija ļoti apgrūtinoša (2019. gadā – 22,0 %). Vislielākās grūtības segt mājokļa izdevumus bija mājsaimniecībām, kurās dzīvoja viena persona vecumā no 65 gadiem. Mājokļa izdevumus bija ļoti apgrūtinoši segt 34,5 % vientuļo vecākā gadagājuma cilvēku (vecumā no 65 gadiem).

Vidēji viena mājsaimniecība mājokļa uzturēšanai izdod 12,2 % no ienākumiem. Visvairāk mājokļa izmaksas ietekmēja vientuļos seniorus (no 65 gadiem) – viņi par mājokli tērēja 20,8 % no saviem ienākumiem, kamēr vienam pieaugušajam ar bērniem šīs izmaksas sastādīja 18,3 % no ienākumiem.

Riska grupa: daudzbērnu un viena vecāka ģimenes

Mājokļa izdevumus bija ļoti apgrūtinoši segt 30,0 % mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo ar bērniem. Starp daudzbērnu ģimenēm (pāris ar trim vai vairāk bērniem) 19,6 % bija tādu, kurām mājokļa izdevumi bija ļoti apgrūtinoši, un tas ir ievērojami vairāk nekā starp pāriem ar vienu bērnu (10,4 %) un pāriem ar diviem bērniem (8,1 %).

Visvairāk parādnieku 2022. gadā par komunālajiem maksājumiem bija starp mājsaimniecībām, kur viens pieaugušais audzina bērnus (10,7 %) un pāriem ar trim vai vairāk bērniem (8,7 %).

2 Komunālie maksājumi – maksājumi par apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju un atkritumu izvešanu.
CSP aprēķins                                                                    

Datu avoti

Oficiālās statistikas portāla datubāzes:

NNN070 Mājsaimniecību īpatsvars, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem (procentos) 
NNN060 Iedzīvotāju īpatsvars, kas norādīja uz atsevišķiem neapmierinošiem mājokļa apstākļiem (procentos) 
IRE100 Romu (čigānu) īpatsvars un raksturojošie rādītāji
MAI030 Ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu ietekme uz mājsaimniecības finansiālo situāciju (procentos) 
MAI010 Ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi uz vienu mājsaimniecību 
NNN200 Mājsaimniecību parādi par dažādiem maksājumiem naudas trūkuma dēļ (pēdējo 12 mēnešu laikā) (procentos)

Uzzini vairāk par riska grupām (skaits, raksturojums)

Pensijas vecuma personas 

Daudzbērnu un viena vecāka ģimenes ⇒

Romi 

Trūcīgās personas