Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Izdevumā ir 15 tematiskās sadaļas: Latvijas teritorija, dabas resursi, vide un laika apstākļi; ekonomika un finanses; uzņēmējdarbība; iedzīvotāji; darba tirgus; veselības aprūpe; izglītība un kultūra; sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība un tirdzniecība; transports un tūrisms; preču ārējā tirdzniecība; lauksaimniecība; enerģētika; zinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.

Publikācijā dati atspoguļoti par 2020. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā, kā arī publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, metodoloģiska informācija par datu iegūšanas avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm. Gadagrāmatas sagatavošanā ir izmantota Centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Informācija iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot datus no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Lejupielādēt

Ieteikt