Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

RUI020m

Statistikas tabula

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas nozarēs un ražošanas pamatgrupējumosjanv. 2000 - dec. 2022

Dimensijas

Rūpniecības nozare/ Ražošanas pamatgrupējums

Rūpniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, Pārtikas produktu ražošana, ..., Elektroenerģija un gāzes apgāde (35)

Rūpniecības nozare/ Ražošanas pamatgrupējums

Starppatēriņa preces, Enerģija, Ražošanas līdzekļi, Ilgstoša patēriņa preces, Īslaicīga patēriņa preces (5)

Rādītāji

Indekss (2015=100), sezonāli koriģēti dati, Indekss (2015=100), kalendāri koriģēti dati, Indekss (2015=100), nekoriģēti dati, % pret iepriekšējo periodu, sezonāli koriģēti dati, % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kalendāri koriģēti dati (5)

Dati atjaunināti

Aprakstošie metadati

Atbildīgā iestāde

Centrālā statistikas pārvalde