Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Aizsargājamo teritoriju platība (Natura 2000)

2020. gadā

Pavisam kopā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk ĪADT) (ieskaitot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu) aizņem 19% sauszemes teritorijas. Tomēr, ņemot vērā, ka Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts aptver plašu teritoriju (457 708 ha jeb 7% no sauszemes teritorijas), tajā pašā laikā salīdzinoši ar citu kategoriju ĪADT tajā nav noteikti būtiski ierobežojumi, tiek pieņemts, ka ĪADT (neskaitot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu) aizņem 747904 ha jeb 11,6 % no valsts sauszemes teritorijas.
2010. gadā izveidotās 7 aizsargājamās jūras teritorijas aizņem 436 406 ha Latvijas Republikai piekrītošās jūras teritorijas.

Teritoriju kategorijasPlatība, ha (tūkst)Procenti no Latvijas kopplatības
4 nacionālie parki203,953,16
t.sk. Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija58,430,90
t.sk. Nacionālā parka dabas lieguma zonas teritorija56,720,88
t.sk. Nacionālā parka dabas parka zonas teritorija54,980,85
t.sk. Nacionālā parka dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija8,920,14
t.sk. Nacionālā parka kultūrvēsturiskās zonas teritorija2,570,04
t.sk. Nacionālā parka neitrālās zonas teritorija17,710,27
t.sk. Nacionālā parka regulējamā režīma zonas teritorija4,680,07
1 biosfēras rezervāts475,517,36
t.sk.Biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonas teritorija207,763,22
t.sk. Biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorija254,243,94
42 dabas parki139,752,16
t.sk. Dabas parka ainavu aizsardzības zonas teritorija4,50,07
t.sk. Dabas parka dabas lieguma zonas teritorija20,780,32
t.sk. Dabas parka dabas parka zonas teritorija52,190,81
t.sk. Dabas parka neitrālās zonas teritorija3,380,05
t.sk. Dabas parka regulējamā režīma zonas teritorija3,930,06
t.sk. Dabas parka sezonas lieguma teritorija0,490,01
9 aizsargājamo ainavu apvidi165,362,56
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonas teritorija35,340,55
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas lieguma zonas teritorija5,080,08
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus dabas parka zonas teritorija4,80,07
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus neitrālās zonas teritorija0,950,01
t.sk. Aizsargājamo ainavu apvidus regulējamā režīma zonas teritorija6,370,10
261 dabas liegums232,633,60
t.sk. Dabas lieguma ainavu aizsardzības zonas teritorija3,270,05
t.sk. Dabas lieguma dabas lieguma zonas teritorija66,051,02
t.sk. Dabas lieguma dabas parka zonas teritorija20,020,31
t.sk. Dabas lieguma neitrālās zonas teritorija2,510,04
t.sk. Dabas lieguma regulējamā režīma zonas teritorija30,260,47
t.sk. Dabas lieguma sezonas lieguma teritorija10,990,17
t.sk. Dabas lieguma stingrā režīma zonas teritorija1,040,02
4 dabas rezervāti25,070,39
t.sk. Dabas rezervāta dabas parka zonas teritorija0,120,00
t.sk. Dabas rezervāta regulējamā režīma zonas teritorija19,620,30
t.sk. Dabas rezervāta stingrā režīma zonas teritorija5,330,08
dabas rezervāta ārējās aizsargjoslas teritorija (Teiču dabas rezervāts)24,060,37
7 aizsargājamās jūras teritorijas436,426,76
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas dabas lieguma zonas teritorija39,490,43
t.sk. Aizsargājamās jūras teritorijas neitrālā zonas teritorija94,431,02
330 dabas pieminekļi,6,460,10
t.sk. alejas0,170,00
t.sk. dendroloģiskie stādījumi1,70,03
t.sk. ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie veidojumi4,590,07
Mikroliegumi, kas iekļauti Natura2000 tīklā1,150,02
Mikroliegumi47,690,74
Mikroliegumu buferzonas65,671,02
333 Natura 2000 teritorijas *1182,9512,80
t.sk. Natura2000 sauszemes teritorijas **746,5311,56
t.sk. Natura2000 jūras teritorijas ***436,4215,66
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība *168418,22
ĪADT pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma) *1618,6417,51
ĪADT sauszemes pamatteritorijas**1247,5819,32
ĪADT sauszemes pamatteritoriju kopējā platība (bez pārklājuma)**1182,3318,31
ĪADT jūras pamatteritorijas***436,4215,66
ĪADT jūras pamatteritorijas (bez pārklāšanās)***436,4215,66
* Latvijas teritorijas platība ieskaitot jūras akvatoriju, ha (tūkst)9243,79 
** Latvijas teritorijas sauszemes platība, ha (tūkst)6457 
*** Latvijas jūras akvatorijas platība, ha (tūkst)2786,79 

Lejupielādēt datus