Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls

Indekss IIN aprēķināšanai

Atsavinot nekustamo īpašumu, IIN aprēķināšanai izmanto patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem. 

2021. gadā patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem (2011 = 100) ir 115,9 jeb 1,159.

Patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20202021

Indeksa vērtība

172,1

172,6

167,7

158,9

149,1

140,1

131,0

116,4

115,6

117,1115,9

Indeksu izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 panta septītajā daļā minēto prasību izpildei:

Ja nekustamais īpašums iegūts līdz 2000.gada 31.decembrim un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādes vērtību, par tā iegūšanas (iegādes) vērtību uzskata aktuālo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas.