Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Konfidences rādītāji

Konfidences rādītāji ir apkopojoši rādītāji, kas raksturo vispārējo situāciju nozarē. 

Saldo (bilanci) aprēķina kā starpību starp aptaujāto uzņēmēju pozitīvajām un negatīvajām atbildēm, kas izteiktas procentos.