Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri, 2021/04

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par preču ārējo tirdzniecību pa valstu grupām, par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās.

Lejupielādēt

Ieteikt