Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas 2001. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti

Šajā datu krājumā publicēti Latvijas 2001.gada lauksaimniecības skaitīšanas kopsavilkuma dati par apsekoto lauku saimniecību skaitu, zemes izmantošanu, sējumu platībām, lopu skaitu, tehnikas daudzumu, lauku saimniecību infrastruktūru un nodarbinātajiem.

Dati tiek uzrādīti par lauku saimniecībām, kurām galvenais zemes lietošanas mērķis bija lauksaimniecība un kuras 2001.gada jūnijā apsaimniekoja 1 ha un vairāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes, vai arī kuras iepriekšējā kalendārajā gadā saražoja pārdošanai lauksaimniecības produkciju 1000 un vairāk Ls vērtībā. Dati par apsekoto lauku saimniecību skaitu, lopu skaitu, tehnikas daudzumu un lauku saimniecību nodrošinājumu ar dzīvojamām mājām un lauksaimniecības būvēm parādīti uz lauksaimniecības skaitīšanas kritisko momentu - 2001.gada 1.jūniju.

Lejupielādēt

Ieteikt