Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Akreditētie muzeji

Akreditācija ir muzeja darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku, pirmreizējā akreditācijā - uz pieciem, bet kārtējā akreditācijā - uz pieciem vai desmit gadiem, var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss. Muzeju akreditācija Latvijā tika uzsākta 1999. gadā. 

Akreditācija tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību. Latvijas Republikas Muzeju likuma 9.pants nosaka, ka valsts un pašvaldību muzejiem ir jāakreditējas. 

Muzejus pēc to piederības (dibinātāja) iedala: valsts, pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos. Valsts, pašvaldību un autonomie muzeji ir publiskie muzeji. 

Muzeju kopskaitā ietver muzejus kā juridiskas vienības, savukārt rādītājs "muzeji, ieskaitot filiāles" ietver visus muzejus kā atsevišķas fiziskas apskates vietas, kas pilda muzejiskās funkcijas (ieskaitot filiāles, struktūrvienības un nodaļas).

90. gadu sākumā krasi samazinājās muzeju apmeklējumu skaits no 3,9 miljoniem 1990. gadā līdz 1,2 miljoniem 1993. gadā (1). Sākot no 2000. gada apmeklējumu skaits Latvijas muzejos atkal sāka pieaugt.

Savukārt, starpkaru izdevumā "Kultūras statistika" atrodamas ziņas, par 24 publiskiem muzejiem un to apmeklētāju skaitu.

1 Statistika par muzejiem no 1990. līdz 2008. gadam nav pilnībā salīdzināma ar turpmāko periodu datiem, jo tika uzskaitīti muzeji un to struktūrvienības, kam bija juridisks filiāles statuss. Šobrīd uzskaita muzejus kā juridiskas vienības un muzejus kā apskates vietas (muzeji, ieskaitot filiāles).

Tabula "Muzeji, 1990 - 2008" pieejama kā xls datne. Tajā atrodami rādītāji:

  • Muzeju skaits (ieskaitot tikai struktūrvienības, kas tikušas izveidotas kā filiāles)    

  • Apmeklējumu skaits, tūkst.    

  • Apmeklējumu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem