Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Studenti

Katra akadēmiskā gada sākumā tiek apkopoti dati par studējošo skaitu Latvijas augstākās izglītības iestādēs, izmantojot CSP izstrādāto pārskatu “Augstskolas, koledžas pārskats”.

Šo pārskatu katra akadēmiskā gada sākumā iesniedz visas Latvijas augstākās izglītības iestādes, neatkarīgi no to juridiskā statusa. Tajā tiek apkopoti dati gan par augstākās izglītības iestādēs studējošajiem, gan arī uzņemtajiem, grādu un kvalifikāciju ieguvušajiem studentiem, akadēmisko personālu, finansējumu un tā izlietojumu.

Šobrīd vairāk nekā puse (apmēram 60 %) studē par personīgajiem līdzekļiem. Visvairāk studējošo par personīgajiem līdzekļiem (77 % no kopējā skaita) bija 2005. gadā, taču kopš tā brīža pakāpeniski turpina pieaugt par valsts un pašvaldību līdzekļiem studējošo skaits.

Izglītības līmenis tiek pielīdzināts Starptautiskajai standartizētajai izglītības klasifikācijai (ISCED-2011). Apmēram pusi no studējošo kopskaita veido bakalaura līmeņa studiju programmās studējošie.

No studējošo kopskaita mazliet vairāk nekā puse ir sievietes, taču grādu vai kvalifikāciju ieguvēju vidū vidēji divas trešdaļas ir sieviešu, kas liecina, ka vīrieši biežāk nepabeidz uzsāktās studijas.

Trešā daļa no kopējā beigušo skaita ik gadu iegūst grādu vai kvalifikāciju sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību jomā, savukārt teju piektdaļa – veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā.

Augstskolu un koledžu studentu skaita sadalījums pa izglītības tematiskajām grupām atbilst 2017. gada 13. jūnijā apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”.