Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Mirušo skaits

Mirušo skaits ir Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais mirušo skaits. Šis skaits netiek precizēts, ja personu pēc ilgāka laika atzīst par mirušu.

 

Īstermiņa statistikā pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto mirušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka mirušo skaitā ir iekļauta daļa iepriekšējā mēnesī mirušo un netiek iekļauti visi konkrētajā mēnesī mirušie, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam miršanas faktu reģistrē 6 darba dienu laikā.

Nākamā gada jūnijā visi dati par iepriekšējā gadā mirušajiem tiek apkopoti un publicēti jau pēc faktiskā miršanas mēneša.