Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Cits formāts

Ārējās migrācijas apsekojuma rezultāti (t.sk. dati par valodām)

2017. un 2018. gadā Centrālā statistikas pārvalde (CSP) organizēja Ārējās migrācijas apsekojumu ar mērķi iegūt papildus informāciju par migrācijas plūsmām un precizēt iedzīvotāju skaitu. 
Ārējās migrācijas apsekojums veikts 20 000 Latvijas mājsaimniecībās, aptaujājot iedzīvotājus divas reizes 2017. gada 1.decembrī  un 2018. gada 1.oktobrī, lai noskaidrotu, kas šajās mājsaimniecībās dzīvoja 2016., 2017. un 2018. gadā. Katrā apsekojuma reizē atbildes saņemtas no vairāk kā 35 tūkstošiem personu, aptuveni 7% mājsaimniecību iemītnieki izmantojuši iespēju atbildēt internetā.
Migrācijas (imigrācija, emigrācija) dati ietver 2017.gada decembri un 2018. gada 9 mēnešus (10 mēn). Dati par valodām (dzimtā valoda, mājās lietotā valoda un svešvalodu prasmes) attiecināmi uz 2017. gadu, bet dati par iegūto augstāko izglītību (t.sk. ārvalstīs) attiecināmi uz 2018.gadu.