Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Mājsaimniecību patēriņa izdevumi

Patēriņa izdevumu struktūra lielā mērā raksturo iedzīvotāju materiālo labklājību. 

Dati par mājsaimniecību patēriņa izdevumiem tiek iegūti Mājsaimniecību budžetu apsekojumā.

Patēriņa izdevumi:

  • ir preču un pakalpojumu vērtība (naudā un natūrā), kas izlietoti personīgo vajadzību apmierināšanai. 
  • saskaņā ar starptautisko Individuālā patēriņa veidu klasifikāciju Mājsaimniecību budžeta apsekojumam (ECOICOP/HBS) patēriņa izdevumi tiek sadalīti 12 grupās pēc to funkcionālās nozīmes.
  • dati tiek sniegti kopā naudā un natūrā (arī bez maksas saņemtā prece, pakalpojums tiek novērtēts naudā) attiecīgā gada cenās.

Patēriņa izdevumi natūrā ietver:
- pārtikas produktus, ko mājsaimniecība izaudzē savā piemājas dārzā vai iegūst no meža, nozvejas, medībām, saņem bez maksas no citām mājsaimniecībām, no darba devēja vai pašvaldības;
- bez maksas saņemtus vai daļēji apmaksātus pakalpojumus no darba devēja un vietējās pašvaldības, kā arī pašsagādātu malku;

  • grupā „Mājoklis, ūdens, elektroenerģija, gāze un cits kurināmais” nacionālajā līmenī netiek iekļauta īpašnieka apdzīvotā mājokļa nosacīti aprēķinātā īres maksa, turpretī Eurostat, salīdzinot datus starp valstīm to iekļauj.
  • neiekļauj izdevumus privātajai uzņēmējdarbībai un investīcijām, kā arī izdevumus, kas saistīti ar kredītu atmaksu un to apkalpošanu, kā arī ieguldījumi finanšu aktīvos un citās vērtslietās.

2017. un 2018. gadā Mājsaimniecību budžetu apsekojums netika veikts. Pēdējais apsekojums veikts 2019. gadā. Nākamo apsekojumu plānots veikt 2026. gadā.