Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Noslēgtas un šķirtas laulības

Noslēgto laulību skaits ietver laulības, kas noslēgtas gan pilsētu, gan novadu (līdz 2009. gada jūlijam arī pagastu) dzimtsarakstu nodaļās, gan to konfesiju un draudžu baznīcās, kam atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam dotas tādas tiesības.

Laulība tiek uzskatīta par šķirtu, ja par to ir likumīgā spēkā stājies tiesas lēmums. Sākot ar 2011. gada 1. februāri, laulības šķiršanu Latvijā var veikt arī zvērināts notārs.

Populārākie laulību mēneši pēdējās desmitgadēs ir jūlijs un augusts, bet līdz 1960-to gadu vidum tas bija decembris. 

Īstermiņa statistikā pēdējā atskaites gadā tiek publicēti provizoriskie dati par reģistrēto laulību skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka noslēgto laulību skaitā ir arī laulības, ko noslēdz ārvalstu pilsoņi, kuri nav Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī netiek iekļautas pilnīgi visas reģistrētās laulības, kas noslēgtas pie Civillikumā norādīto konfesiju garīdzniekiem. Nākamā gada jūnijā tiek apkopoti un publicēti dati par iepriekšējā gadā noslēgtajām laulībām pēc faktiskā laulības mēneša, izslēdzot ārzemju pilsoņu laulības, ja viens no laulātajiem nav Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs.