Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Laulībā stājušos vecums

No 1990. gada vidējais laulībā stājušos vecums ir palielinājies par 10 gadiem gan sievietēm, gan vīriešiem, un tam ir tendence palielināties.

Ar katru gadu samazinās laulību skaits jaunākās vecuma grupās, īpaši izteikti tas ir jauniešiem vecumā līdz 19 gadiem. Attiecīgi palielinās arī pirmajā laulībā stājušos vidējais vecums (30 gadu laikā tas palielinājies par vairāk kā 7 gadiem).

Sievietes pirmo laulību slēdz vidēji par 2 gadiem agrāk nekā vīrieši.

Pēdējos gados ir pieaudzis laulību reģistrējošo senioru skaits. Šādu pieaugumu veicināja grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kas nosaka, ka no 2019. gada laulātā nāves gadījumā viņa dzīvesbiedrs vienu gadu saņems pabalstu 50 % apmērā no mirušā laulātā pensijas.