Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas 2000. gada tautas skatīšanas rezultāti

Šai tautas skaitīšanas datu krājumā publicēti galīgie 2000. gadā Latvijā notikušās tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati par iedzīvotāju skaitu, dzimuma un vecumsastāvu, tautībām, pilsonību, valodu prasmi un lietošanu, izglītību, galvenajiem iztikas līdzekļu avotiem, ģimenēm, dzimušo bērnu skaitu sievietēm, kā arī dati, kas raksturo iedzīvotāju mājokļus.

Lielākā daļa rādītāju dota arī par katru pilsētu, rajonu, novadu un pagastu. Svarīgākie dati doti salīdzinājumā ar iepriekšējo tautas skaitīšanu datiem. Sniegto datu uzskatāmākai atspoguļošanai izmantoti grafiskie attēli, ieskaitot kartodiagrammas.

Atsevišķos gadījumos sakarā ar datu elektroniskās apstrādes tehnoloģijas specifiku uz skaitļu noapaļošanas rēķina iespējamas nelielas atšķirības starp uzrādīto kopējo apjomu un saskaitāmo kopsummu.

Dati publicēti atbilstoši valsts administratīvi teritoriālajam iedalījumam tautas skaitīšanas datumā, t.i., 31.03.2000. Krājumu sagatavoja CSP Iedzīvotāju statistikas daļas darbinieki.

Lejupielādēt

Ieteikt