Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

1970. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR

LATVIJAS PSR MINISTRU PADOMES CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
1970. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR
RĪGĀ, 1974

Šajā statistisko datu krājumā tiek publicēti 1970. gada Vissavienības tautas skaitīšanas dati par iedzīvotāju skaitu un izvietojumu, dzimuma un vecuma struktūru, sastāvēšanu laulībā, ģimeņu lielumu un sastāvu, izglītības līmeni, nacionālo sastāvu, iedzīvotāju sadalījumu pa sabiedriskajām grupām, tautas saimniecības nozarēm un nodarbēm, pēc iztikas līdzekļu avotiem un nodarbošanās, par iedzīvotāju migrāciju. Daudzu tabulu dati salīdzināti ar 1939. gada datiem un 1959. gada tautas skaitīšanas rezultātiem, pie tam daļa tabulu 1970. gada dati par pastāvīgajiem iedzīvotajiem salīdzināti ar 1959. gada datiem par klātesošajiem iedzīvotājiem.

Lejupielādēt

Ieteikt