Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas 2011. gada tautas skaitīšanas rezultāti

Tautas skaitīšanas datu krājumā publicēti galīgie 2011. gadā Latvijā notikušās tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati par iedzīvotāju skaitu, dzimumsastāvu un vecumsastāvu, iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, tai skaitā nozarēm, kurās viņi strādā, un nodarbošanos, izglītību, tautību, dzimšanas valsti, valstisko piederību, iekšējo un ārējo migrāciju, valodu, kuru pārsvarā lieto mājās, latviešu valodas paveida – latgaliešu valodas – lietojumu ikdienā, mājsaimniecībām, ģimenēm. Iekļauti arī dati, kas raksturo mājokļus.

Svarīgākie dati doti salīdzinājumā ar iepriekšējo tautas skaitīšanu datiem. Sniegto datu uzskatāmākai atspoguļošanai izmantotas kartes, atsevišķus rādītājus attēlojot arī 1 x 1 km tīklojuma kartēs, diagrammas, kā arī galveno rādītāju kopsavilkuma tabulas, kurās lielākā daļa rādītāju dota arī par katru statistisko reģionu, republikas pilsētu un novadu.

Lejupielādēt

Ieteikt