Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas

Iedzīvotāju skaitā iekļauti Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji jeb personas, kuras Latvijā dzīvo vai kurām ir nodoms dzīvot vismaz 12 mēnešu ilgu posmu. Sākot no 2012. gada 1. janvāra iedzīvotāju skaits noteikts aprēķina rezultātā, izmantojot PMLP iedzīvotāju reģistra un administratīvajos reģistros pieejamo informāciju. Iedzīvotāju skaits tiek noteikts katra gada 1. janvārī.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas valstī ietekmē dabiskais pieaugums (starpība starp attiecīgajā gadā dzimušo un mirušo skaitu) un starptautiskās ilgtermiņa migrācijas saldo (starpība starp imigrējušo (iebraukušo) un emigrējušo (izbraukušo) skaitu).

Dzīvi dzimušo skaits ir attiecīgajā gada laikā Latvijas Republikā reģistrētais dzīvi dzimušo bērnu skaits, kuriem vismaz viens no vecākiem ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, iekļaujot arī bērnus, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus valsts.

Mirušo skaits ir Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais mirušo skaits, iekļaujot arī personas, kuras uzskatāmas par Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, bet mirušas īslaicīgi uzturoties ārvalstīs. Šis skaits netiek precizēts, ja personu pēc ilgāka laika atzīst par mirušu.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas ir attiecīgā gada iedzīvotāju dabiskā pieauguma un migrācijas saldo summa.

Kopš 1991. gada Latvijas iedzīvotāju skaits samazinās negatīva dabiskā pieauguma un negatīva migrācijas saldo dēļ.

Trešdaļa no Latvijas iedzīvotājiem dzīvo Rīgā.