Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Dzimušo skaits un dzimstības koeficienti

Dzīvi dzimušo skaits ir attiecīgajā gada laikā Latvijas Republikā reģistrētais dzīvi dzimušo bērnu skaits, kuriem vismaz viens no vecākiem ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, iekļaujot arī bērnus, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas patstāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus valsts.

Provizoriskais dzīvi dzimušo skaits mēnesī ir attiecīgajā mēnesī dzimušo bērnu skaits. Dati par dzimušo skaitu mēnesī tiek publicēti, kad 30 dienas ir apritējušas kopš mēneša beigām.

Nākamā gada maijā provizoriskie īstermiņa dati tiek precizēti, no dzimušo skaita izslēdzot iepriekšējā gada laikā dzimušos bērnus, kuru vecāki nav Latvijas valsts piederīgie un nevienam no vecākiem kā patstāvīgā dzīvesvieta nav norādīta Latvija, un dzimušo skaitā iekļaujot bērnus, kas ir attiecīgā perioda pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji un dzimuši ārpus Latvijas tām mātēm, kuras attiecīgajā gadā bijušas Latvijas pastāvīgās iedzīvotājas.

Dzimstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu. Koeficientu aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju.

Summārais dzimstības koeficients ir vidējais bērnu skaits, kuri varētu piedzimt vienai sievietei viņas dzīves laikā, ja dzimstība katrā vecuma grupā saglabātos aprēķina gada līmenī. Lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu, summārajam dzimstības koeficientam vajadzētu būt aptuveni 2,1 jeb minimālais nepieciešamais dzimstības līmenis ir 2,1 bērns vidēji uz vienu sievieti. Summārais dzimstības koeficients Latvijā ir līdzīgs kā vidēji Eiropas Savienībā.