Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas vide skaitļos 2021. gadā: klimata pārmaiņas, dabas resursi un vides kvalitāte

Statistisko datu krājumā sniegta informācija par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un apkārtējās vides aizsardzībai (izlases apsekojuma dati), par piesārņojošo vielu izplūdi atmosfērā no stacionārajiem avotiem, vides kvalitāti, par klimata pārmaiņām, siltumnīcefekta gāzu emisijām, energoresursu patēriņu, par dabas resursiem un to izmantošanu (materiālu plūsmām, resursu efektivitāti), mežsaimniecību un atkritumu apsaimniekošanu 2021. gadā. Dati ir salīdzināmi ar iepriekšējiem gadiem, kā arī atsevišķi rādītāji publicēti arī sadalījumā pa pilsētām.

Informācijas sagatavošanā par gaisa aizsardzību, vides kvalitāti, gaisa emisiju kontiem, kā arī sadzīves un bīstamajiem atkritumiem izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Lejupielādēt

Ieteikt