Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Latvijas lauksaimniecība, 2021

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2010., 2015., 2019. un 2020. gadā, kas raksturo stāvokli lauksaimniecībā: sējumu platības, lauksaimniecības kultūru kopražas un ražības, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, ieskaitot bioloģisko lauksaimniecību, minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, pesticīdu izmantošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas.

Atsevišķi rādītāji doti statistisko reģionu griezumā un salīdzināti ar Baltijas valstīm.

Lejupielādēt

Ieteikt