Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Publikācija

Mežsaimniecība 2021. gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par Latvijas meža zemju platībām, mežaudžu platību struktūru pēc koku - sugas Latvijas mežos, koku sugu sadalījumu Latvijas mežaudzēs, kopējo mežaudžu krāju, vidējo koksnes krāju un meža platību sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem, bojātajām un augtspēju zaudējušām mežaudzēm, dabas aizsardzības mežu platībām, ieaudzētām meža platībām, izcirstajām platībām un krājām pa ciršu veidiem, meža atjaunošanu, meža atjaunošanas un kopšanas izmaksām, mežizstrādes vidējām izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, medījamiem dzīvniekiem.

Lejupielādēt

Ieteikt