Oficiālās statistikas portāls
OSP
Latvijas oficiālā statistika
Oficiālās statistikas portāls
Galvenie rādītāji

Dzimumlīdztiesība: Likumpārkāpumi un vardarbība

Pētījumi liecina, ka Latvijā aptuveni katra trešā sieviete savā dzīves laikā ir cietusi no vardarbības ģimenē, turpretī vīrieši pamatā cieš no vardarbības ārpus partnerattiecībām. Lai pilnvērtīgi novērtētu vardarbības izplatību un cēloņus, 2021. gadā ES dalībvalstīs sāka īstenot ar dzimumu saistītu vardarbības apsekojumu.

No vardarbības cietušie

Vīrieši biežāk ir tīšu smagu miesas bojājumu upuri – 2020. gadā kopumā reģistrēti 98 no smagiem miesas bojājumiem cietušie, no kuriem 74 ir vīrieši un 24 – sievietes. Savukārt sievietes biežāk ir seksuālas vardarbības, tai skaitā izvarošanas, pavešanas netiklībā u.c. seksuālo nodarījumu upuri. Statistikā iekļauti tikai reģistrētie gadījumi, tādēļ patiesais seksuālās vardarbības upuru skaits varētu būt augstāks. Latvijā 2020. gadā bija reģistrēti 157 no seksuālās vardarbības cietušie (137 sievietes un 20 vīrieši).

Ar dzimumu saistīta vardarbība

Ņemot vērā vardarbības pret sievietēm ievērojamo ietekmi, ES dalībvalstīs aizvien lielāks uzsvars tiek likts uz šīs problēmas izplatības izpēti. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) 2020. gadā veica “Pamattiesību apsekojuma pētījumu”, kura ietvaros tika secināts, ka liela daļa vardarbībā cietušo sieviešu par pārdzīvoto neziņo ne policijai, ne cietušo atbalsta organizācijām. Pēdējos piecos gados 8 % sieviešu Latvijā ir pieredzējušas fizisku vardarbību, un 36 % emocionālu vardarbību, savukārt pēdējo 12 mēnešu laikā  fizisku vardarbību ir piedzīvojuši 5 % sieviešu, bet emocionālu – 23 %. Lielākā daļa jeb 76 % no fizisku vardarbību piedzīvojušām sievietēm to nebija nevienam teikušas, kas ir augstāks rādītājs nekā vidēji ES (68 %), savukārt, par emocionālu vardarbību netika ziņots 83 % gadījumu (ES – 80 %). Fizisku vardarbību sievietes visbiežāk ir piedzīvojušas no ģimenes locekļa vai radinieka (37 %) puses, savukārt emocionālu vardarbību no kāda, ko tās nepazina (35 %). Līdzīga tendence novērota arī 2014. gada pētījumā “Vardarbība pret sievietēm – Eiropas Savienības mēroga apsekojums”.

Covid-19 pandēmijas laikā, kad tika ieviesta izolācija mājoklī, pieaudzis vardarbības ģimenē gadījumu skaits, norāda Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 2021. gada ziņojumā  “Covid-19 pandēmija un tuva partnera vardarbība pret sievietēm ES”.

Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušajiem

Kopš 2015. gada janvāra valsts finansē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem (pirms tam šādus pakalpojumus varēja saņemt tikai bērni līdz 18 gadu vecumam). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sākot ar 2015. gada janvāri, var saņemt arī personas, kuras veikušas vardarbību.

2019. gadā Latvijā kopumā 429 cilvēki (no tiem arī 19 vīrieši) saņēma šāda veida valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Visbiežāk sievietes cietušas no emocionālas vardarbības (207 gadījumi), kā arī no vairāku vardarbības veidu kombinācijas (159 gadījumi, to skaitā 132 gadījumos fiziska vardarbība un 11 gadījumos gan fiziska, gan seksuāla vardarbība). Vīrieši visbiežāk cietuši no emocionālas vardarbības (13 gadījumi no 19).

Likumpārkāpumi

Viena dzimuma pārsvars kādā parādībā var norādīt uz dzimumu nevienlīdzības sekām sabiedrībā. Izteikts vīriešu pārsvars novērojams gan noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu skaitā, gan notiesāto skaitā. Tas norāda uz vajadzību risināt augsto noziedzīgo nodarījumu skaitu sabiedrībā, kam cēlonis var būt saistīts ar atšķirīgu pieredzi vīriešiem un sievietēm un dzimumnevienlīdzību dažādās dzīves jomās.

2020. gadā Latvijā 88,0 % no visiem noziedzīgus nodarījumus izdarījušajiem bija vīrieši. Pēdējo 10 gadu laikā šī tendence ir saglabājusies līdzīga. Vīriešu pārsvars izteikts visu noziegumu veidos – visaugstākais tas ir izvarošanā (97,7 % bija vīrieši), huligānismā (93,5 %), laupīšanā (93,3 %). 

Pēdējo 10 gadu laikā notiesāto personu skaits cietumos samazinājies. Izteikts kritums bijis tieši vīriešu skaita samazinājumā, kur, salīdzinot ar 2010. gadu, vīriešu skaits samazinājies uz pusi, bet sieviešu tikai par piektdaļu. 2020. gadā 92,7 % no personām cietumos bija vīrieši. 

Dzimumu līdztiesības indekss – vardarbība

Bez jau esošajām Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) izstrādātā dzimumu līdztiesības indeksa sešām pamatjomām (vara, laiks, zināšanas, veselība, nauda un darbs), papildus noris arī darbs pie jomas “Vardarbība”, kas ietver rādītājus par vardarbību pret sievieti – izplatību, smaguma pakāpi un atklāšanu. Atšķirībā no citām indeksā pieminētajām jomām, kur 1 apzīmē pilnīgu nevienlīdzību, bet 100 – pilnīgu vienlīdzību, jomā “Vardarbība” tiek novērtēta sieviešu vardarbības pieredze.

EIGE 2022. gadā uzsāks otro administratīvo datu vākšanas kārtu par vardarbību partnerattiecībās, izvarošanu un sieviešu slepkavībām jeb femicīdu. Minētie datu avoti tiks izmantoti jomas “Vardarbība” atjaunošanai Dzimumu līdztiesības indeksā 2024. gadā.

Vispārējais indeksa mērķis nav mazināt atšķirības vardarbībā starp sievietēm un vīriešiem, bet gan pilnībā izskaust vardarbību. Šobrīd Stambulas konvencija ir visplašākais starptautiskais cilvēktiesību līgums pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Latvijā Stambulas konvencija tika parakstīta 2016. gada maijā, taču tā nav ratificēta Saeimā.

 

Noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvs

Statistika par personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību un cietušajiem - Uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājaslapu

Tīšas slepkavības un seksuāli noziegumi pēc to juridiskā statusa un personas dzimuma - Uz Eurostat tabulu

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem - Uz Labklājības ministrijas mājaslapu

Ar dzimumu saistītai vardarbībai pret sievietēm veltītā FRA apsekojuma datu kopa (gads – 2012., rezultāti – 2014) - Uz FRA mājaslapu

FRA 2020. gada Pamattiesību apsekojuma pētījumsUz FRA mājaslapu

EIGE 2021. gada ziņojums Covid-19 pandēmija un tuva partnera vardarbība pret sievietēm ES  - Uz Eige mājaslapu

Dzimumu līdztiesības indekss – vardarbība - Uz Eige mājaslapu